Privaatsuspoliitika

 

 1. Üldsätted
 • Isikuandmete vastutav töötleja on Viies Element OÜ, registrikood 16099070, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 7a-17, 11214, elektronposti aadress info@eftmaailm.ee (edaspidi Veebipood).
 • “Klient” on mis tahes Veebipoe kasutaja (isikuandmete kaitse seaduse tähenduses “andmesubjekt”), kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Kasutades Veebipoe teenuseid, annab Klient, kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kõnealustes Veebipoe Privaatsuspoliitikas toodud tingimustel.
 • Veebipood võib kõnealust Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, et olla kooskõlas Veebipoes toimuvate muudatustega laadides muudetud Privaatsuspoliitika üles Veebipoodi aadressile http://eftmaailm.ee/privaatsuspoliitika/.

 

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
 • Veebipood kogub ja töötleb isikuandmeid eftmaailm.ee kasutamise käigus ning seoses Veebipoes Kliendiks registreerimisega ning teenuse osutamisega.
 • Isikuandmeid töödeldakse üldiselt Veebipoe kaudu tellitava teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks, samuti raamatupidamislikel eesmärkidel. Veebipood kogub Kliendi kohta andmeid, mis võivad muu hulgas olla:
 • biograafilised- ja kontaktandmed, sealhulgas nimi, telefoninumber, elektronposti aadress, mis kogutakse Veebipoe platvormi kasutajaks registreerimisel või tellimuse vormistamisel;
 • Veebipoe Kliendiks registreerimisel Kliendi kasutajatunnus ja salasõna ning seotud kontoandmed;
 • Kliendi IP-aadress;
 • kaebuste lahendamiseks esitatud teave;
 • makseandmed ja makseajalugu;
 • Kliendi Veebipoe kasutamise ajalugu, sh tellimuste ajalugu;
 • sisu, mida Klient Veebipoe kaudu avaldab;
 • Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud Veebipoodi viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 • Veebipood ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.
 • Veebipood ei säilita Kliendi isikuandmeid kauem, kui seaduslikult lubatud ja vajalik Veebipoe kaudu teenuse osutamiseks. Registreeritud Kliendi isikuandmeid säilitatakse seni, kuni Kliendil on aktiivne konto. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. See tähendab, et:
 • iga tellimusega seotud andmeid säilitatakse maksimaalselt 3 aastat;
 • Kliendi teabetaotlusega seotud andmeid säilitatakse taotluse saabumisest ja vastuse saatmisest 6 kuud;
 • raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat alates iga tellimuse täitmisest.
 • kaebuste või nõuetega seotud andmeid säilitatakse kuni kaebuse või nõude rahuldamisest või õigusvaidluse lõppemisest 3 aastat;
 • kui Veebipoe registreeritud Kliendikontot ei ole kasutatud 3 aastat, saadetakse Kliendile teavitus ning palutakse kinnitada, kas konto on endiselt aktiivne. Kui vastust ei laeku, konto suletakse ning isikuandmed kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks, välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks, järgmise 12 kuu jooksul.
 • Veebipood kasutab äriliselt mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta Kliendi isikuandmeid kooskõlas kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest tulenevate nõuetega.
 • Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Veebipood võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi tingimusel, et sellise isikuga on Veebipood sõlminud lepingu, mille kohaselt on isikuandmeid töötlev isik kohustatud töödeldavaid isikuandmeid hoidma konfidentsiaalsuses ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate kohustuste täitmise.
 • Käesoleval juhul edastab Veebipood maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

 

 1. Kliendi õigused
 • Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 • Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui Veebipood töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

 

 1. Vaidluste lahendamine
 • Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda Veebipoe poole elektronposti aadressil info@eftmaailm.ee, mille kaudu toimub ka vaidluste lahendamine.
 • Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).